Učlani se u naš klub

III. ČLANSTVO

Članak 9.

Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba, zainteresirana za rad u Klubu.

Članom Kluba mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članom Kluba postaje se upisom u registar članova koji vodi tajnik Kluba.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te prestanku članstva.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 10.

Članovi Kluba dijele se na dvije kategorije – redovne i počasni.

Redovnim članom Kluba mogu postati svi punoljetni i maloljetni članovi koji su zatražili upis u redovno  članstvo Kluba, a ispunjavaju za to propisane uvjete.

Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Predsjednik.

Redovni članovi Udruge imaju pravo:

 • da biraju i budu birani u tijela Kluba
 • da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Kluba;
 • da sudjeluju u radu tijela Kluba;
 • da se natječu na atletskim međunarodnim i domaćim utrkama

 

Obveze članova Kluba su:

 • aktivno sudjelovanje u djelatnostima Kluba
 • čuvanje i podizanje ugleda Kluba
 • čuvanje materijalnih dobara Kluba
 • izvršavanje preuzetih obveza za njihovo ostvarivanje
 • da uredno plaćaju članarinu;

Počasni članovi Kluba su članovi koji su svojim radom i/ili sportskim uspjesima zaslužili ovo  priznanje.

Počasnim članom kluba postaje se odlukom Skupštine na prijedlog Predsjednika Kluba. Počasni članovi nemaju pravo birati i biti birani u tijela upravljanja Klubom i u druga tijela  Kluba.

 

Članak 11.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

 

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupanjem
 • isključenjem
 • neplaćanjem članarine u razdoblju dužem od dvije godine,
 • prestankom rada Kluba
 • smrću.

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko u razdoblju dužem od dvije godine ne plati utvrđenu članarinu za obje godinu.

Odluku o isključenju donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku petnaest dana, od dana primitka odluke podnijeti žalbu Skupštini Kluba.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.